1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2) ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน สถานการณ์ covid-19 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID09(2) ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน สถานการณ์ covid-19 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายคอด บัติประโคน ภาคประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจประชากรหมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 – 16 มีนาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้สำรวจเก็บข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบคือหมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูล 01 02 06 เพื่อคีย์ข้อมูลลงในระบบ ก่อนลงพื้นที่สำรวจข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ จากการสำรวจเก็บข้อมูลส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป  และมีอาชีพเสริมคือ เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่เพื่อบริโภคและจำหน่าย บางครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไว้จำหน่ายและบริโภคเองในครอบครัวเพื่อประค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แล้วพบว่าประชาชนบางส่วนจะเป็นผู้สูงอายุที่ว่างงานไม่มีอาชีพเสริมขาดรายได้ และรายได้ที่ได้มาใช้จ่ายส่วนใหญ่คือได้มาจากเบี้ยผู้สูงอายุ  และมีบ้านเรือนประชาชนส่วนน้อยที่มีความทรุดโทรม จากการสำรวจในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประชาชนมีพื้นที่ทำกินปลุกข้าวแต่ยังขาดอาชีพเสริมในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวจะว่างงาน ส่วนปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนพบว่าไม่มีปัญหา

ในด้านผลกระทบจากเหตุการณ์ covid 19  พบว่ามีกลุ่มลูกหลานของประชาชนบางส่วนตกงาน และขาดรายได้ในการใช้จ่ายภายในครัวเรือน ประชาชนในหมู่บ้านไม่มีผู้เสี่ยงและผู้ติดเชื้อจากเหตุการณ์ covid 19

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่ประสานงานให้ และขอบคุณประชาชนในชุมชนเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และข้อมูลที่ได้ไปเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ทีมงานจะนำไปพัฒนาชุมชนต่อไป

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู