1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน หนองสะเดา หมู่ 9 และ เป้าหมายที่ 2 ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน หนองสะเดา หมู่ 9 และ เป้าหมายที่ 2 ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

              ข้าพเจ้า นางสาวสมปรารถนา โนประโคน บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงสำรวจหมู่บ้านหนองสะเดา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

              ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลตะโกตาพิ โดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิ หมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านศรีสุข หมู่ 4 บ้านโคกเห็ด หมู่ 5 บ้านบาตร หมู่ 6 บ้านชัยพัฒนา หมู่ 7 บ้านโคกกระชาย หมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านหนองสะเดา หมู่ 10 บ้านบาตร และหมู่ 11 บ้านหนองปรง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน คณะอาจารย์ได้นัดประชุมชี้แจงรายละเอียด แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มลงสำรวจข้อมูล โดยได้แบ่งสมาชิกในการออกสำรวจหมู่บ้านละ 2 คน ในส่วนของข้าพเจ้า ได้รับผิดชอบสำรวจหมู่ 9 บ้านหนองสะเดา ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชน ได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชนบ้านหนองสะเดา ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ส่วนอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไปและทอเสื่อ บางบ้าน

ในชุมชนมีโครงการโรงน้ำดื่มประชารัฐเพื่อจัดจำหน่ายให้กับคนในชุมชนราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด มีค่ายมวยเกียรติ หมู่9 ซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงมวยไทยในระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาหาข้อมูลศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่บ่อยครั้ง และมีฟาร์มวัว (ทองคำ ฟาร์ม) จัดจำหน่ายวัวให้คนในชุมชน มีบริการแบบผ่อนให้กับคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อเงินสด

ในส่วนของการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 16 เป้าหมายซึ่งข้าพเจ้าได้ดูแลเป้าหมายที่ 2 ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 4 องค์กรหลัก 

  1. องค์การปกครองส่วนท้องที่ มีสมาชิก 20 คน สำนักปลัด 15 คน การศึกษาและวัฒนธรรม 12 คน สวัสดิการสังคม 3 คน เงินงบประมาณประจำปี 45,916,100 บาท งบกองทุนสุขภาพ 603,561.14 บาท งบกองทุนLTC 929 บาท พื้นที่สาธารณะในชุมชน 192 ไร่ แหล่งน้ำ 15 แห่ง
  2. ท้องที่ มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 193 คน คณะกรรมการพัฒนาตำบล 193 คน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 46,000 บาท งบประชารัฐ 2,200,000 บาท ศาลากลางหมู่บ้าน 10 แห่ง
  3. กลุ่มองค์กร วิสาหกิจชุมชน 201 คน กลุ่มออมทรัพย์ 546 คน 
  4. หน่วยงานรัฐ จำนวนเจ้าหน้าที่ 10 คน จำนวนครู 68 คน งบรพ.สต 110,000 บาท (งบประมาณกองทุนตำบล) งบประมาณโรงเรียน 8,843,490 บาท

ส่วนสภาพปัญหาของชุมชนในภาพรวม มีกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพาราเป็นมลพิษทางอากาศ ขาดน้ำทางการเกษตรในหน้าแล้ง สภาพของดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีป่าของชุมชนและหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริม

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้พบปัญหาคือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านจะมีผู้สูงอายุอยู่ในช่วงกลางวัน ทำให้การตอบแบบสอบถามได้ข้อมูลที่ไม่แน่ชัดเท่าที่ควร และชาวบ้านบางส่วนออกไปทำงาน ซึ่งในแบบสอบถามส่วนมากจะมีผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูลได้ 

                                                                 ภาพการปฏิบัติงานการลงพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู