(ID09) บทความประจำเดือนมิถุนายน พื้นที่รับผิดชอบ

ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายปิยพัทธ์ คงประโคน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(ID09) ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้คือจัดการอบรมโครงการสร้าเตาเผาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อผลิตถ่านไร้ควันนำมาใช้ในครัวเรือน และใช้ในการแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชน ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

2.เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน

3.เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

4.เพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลของชุมชน (Community Data)

จากการจัดกิจกรรมมีประชาชนจากแต่ละหมู่บ้านในตำบลเขาดินเหนือ เข้าร่วมเพื่อนำความรู้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ประใช้ประโยชน์แกครัวเรือนตนเองและชุมชน ในการจัดกิจกรรมมีการให้ความรู้โดยวิทยากรที่มีความสามารถในการทำเกษตรอินทรีย์และเผาถ่านมาให้ความรู้ ในการแปรรูปทางการเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิง เพิ่มรายได้ ลดค่าต้นทุนในการแปรรูป ลดเวลา ลดขยะ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ทุกครัวเรือนก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมยกระดับสินค้า OTOP ให้กับชุมชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในทุกครัวเรือนและในชุมชนท้องถิ่น

 

 

อื่นๆ

เมนู