ข้าพเจ้านางสาวปภาดา กุสะรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนสรุปผลการดำเนินงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ทั้ง 11 หมู่บ้าน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน SWOT เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อย หรือปัญหาสำคัญภายในภายนอกชุมชน SWOT ที่วิเคราะห์ได้มีดังนี้

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ

 1. ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 2. มีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประภัยเบื้องต้น
 3. มีการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
 4. มีสถานศึกษาในตำบลมีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
 5. มีการจัดการสาธารณูปโภคที่ดีิ
 6. มีการขุดแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
 7. มีเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร

Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ

 1. สภาพดินในพื้นที่เสื่อมสภาพ
 2. ขาดงบประมาณสนับสนุน
 3. ระบบสาธารณะสุขยังไม่ทั่วถึง
 4. มีการใช้สารเคมีในการเกษตรส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
 5. มีแหล่งน้ำไม่ทั่วถึง

Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได้

 1. หน่วยงานรัฐมีบทบาทช่วยเหลือทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาพืชผลทางการเกษตร
 3. หน่วยงานรัฐมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการทรัพยากร
 4. มีงบประมาณสนับสนุนจาก อปท.
 5. รพ.สต. มีบทบาทในการส่งเสริมด้านสาธารณะสุข

Threats – อุปสรรคในการดำเนินงาน

 1. มีการระบาดของไวรัสโควิด 19
 2. ภัยแล้ง
 3. ศัตรูพืช
 4. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

จากที่ข้าพเจ้าได้ประชุมร่วมมือวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในภายนอกชุมชน ผลจากการที่ได้ทำการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู