ข้าพเจ้านางสาวสมปรารถนา โนประโคน กลุ่มบัญฑิตจบใหม่ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID09 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ทั้ง 11 หมู่บ้าน ของตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน

SWOT เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อหาจุดแข้ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อย หรือปัญหาสำคัญภายในภายนอกชุมชน

SWOT ที่วิเคราะห์ได้มีดังนี้

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ

 1. ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 2. มีการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
 3. มีการจัดสาธารณูปโภคที่ดี
 4. มีสถานศึกษาในตำบลมีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
 5. มีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
 6. มีการขุดแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
 7. มีเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร

Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ

 1. สภาพดินในพื้นที่เสื่อมสภาพ
 2. ขาดงบประมาณสนับสนุน
 3. ระบบสาธารณะสุขยังไม่ทั่วถึง
 4. มีการใช้สารเคมีในการเกษตรส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
 5. มีแหล่งน้ำไม่ทั่วถึง

Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได้

 1. หน่วยงานรัฐมีบทบาทช่วยเหลือทางการเกษตร
 2. พัฒนาพืชผลทางการเกษตร
 3. หน่วยงานรัฐมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์
 4. รพ.สต มีบทบาทในการส่งเสริมด้านสาธารณะสุข
 5. มีงบสนับสนุนจาก อปท

Threats – อุปสรรคในการดำเนินงาน

 1. มีการระบาดของไวรัสโควิด-19
 2. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
 3. ภัยแล้ง
 4. ศัตรูพืช

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในภายนอกชุมชน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานอย่างไร จุดแข็งของชุมชนจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนของชุมชนจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถาณการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ภาพการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู