ดิฉันนางสาวธันย์ชนก เจริญรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์

   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเขาดินเหนือเก่าพัฒนาประชาร่วมใจ ตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพบปะผู้นำชุมชนและรับฟังรายละเอียดของโครงการโดยสรุปอย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เป็นต้น หลังจากนั้นได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้สำรวจเป้ามายที่ 6 มีการขุดสระน้ำประจำครอบครัว ดิฉันได้ทำการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ในวันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2564ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01-02 แบบสำรวจเพื่อพัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับมอบหมายจำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ  หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย หมู่ที่ 6 บ้านตรุง หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเก่าพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย ดิฉันและทีมงานได้ทำการยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อช่วยประสานงานและชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับชาวบ้านก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

   จากที่สำรวจข้อมูลพบว่า มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ และประชาชนส่วนมากมีการซื้อน้ำถังเพื่อบริโภคเพราะในชุมชมมีแหล่งผลิตน้ำดื่มและยังมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอยู่เป็นจำนวนหลายแห่ง และมีหน่อยงานเข้ามาช่วยเหลือในด้านการจัดน้ำให้ครัวเรือนเกษตรกร ตั้งกองทุนผู้ใช้น้ำทางการเกษตรทุกประเภทเพื่อเป็นทุนสำรองในการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ซ่อมบำรุง ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีน้ำเพื่อบริโภคและมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้อย่างไม่ขาดแคลน

ภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู