ข้าพเจ้านางเรียม นวลคนึง ภาคประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าประมง (ลำดับที่ 125 ) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมไร่นาผสมผสานบ้านโคกกระชาย

ภายในศูนย์การเรียนรู้ได้ปลูกป่าไม้ยืนต้น และเพาะกล้าไม้ ขยายพันธุ์พืช และให้สมาชิกมาเลี้ยงปลาที่ศูนย์ เพื่อเป็นอาหารในครอบครัว และที่เหลือนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ซึ่งภายในศูนย์นั้นได้ทำเกษตรแบบไร่นาผสมผสานให้ธรรมชาติเกื้อกูลกัน งดใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี กลับมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ และวัตถุดิบในสวน ตลอดจนทำน้ำหมักจุลทรีย์ สำหรับให้ปุ๋ยทางใบ

การดำเนินงาน เป็นแบบพึ่งพา ช่วยเหลือกัน ทำให้เกิดมีพื้นที่สีเขียว ในชุมชนบ้านโคกกระชาย

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู