โฮมสเตย์ (Home Stay)ในชุมชน

ธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ

       โฮมสเตย์(Home Stay) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการจัดการของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งบ้านพักที่ให้บริการต้องมีห้องพักหรือพื้นที่ที่สามารถรองรับและสามาถให้บริการแก่ผู้มาเยือนได้ตามขีดความสามารถ การพักร่วมกับชาวบ้านก่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตชุมชน ก่อให้เกิดความประทับใจและพึงพอใจ

       จากการที่ผู้เขียนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด ก็มีกลุ่มโฮมสเตย์ของบ้านประดู่ หมู่ที่ 9 เกิดจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือนในหมู่บ้านได้เรียนรู้และสัมผัสชีวิตของชุมชน ซึ่งบ้านประดู่ก็เป็นหมู่บ้านนวัตวิถีOTOPชุมชนอยู่แล้ว โดยกลุ่มโฮมสเตย์ของชาวบ้านก็มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประธานกลุ่มโฮมสเตย์ คณะกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หลังจากที่ประธานประสานงานกับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะเเจ้งสมาชิกและจัดคนเข้าพัก โดยประธานจะเป็นผู้ที่นำนักท่องเที่ยวไปส่งที่บ้านพักในกรณีที่มีจำนวนไม่มาก ถ้ามาเป็นหมู่คณะสมาชิกก็จะต้องมาต้อนรับและพาแขกเข้าที่พักเอง ในส่วนของการจองที่พัก นักท่องเที่ยวควรติดต่อจองที่พักประมาณ 5 วัน เพื่อให้สมาชิกมีเวลาเตรียมความพร้อม ทั้งนี้การจองที่พักและอาหารจะมีการเก็บค่ามัดจำล่วงหน้า ประมาณร้อยละ 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยประธานกลุ่มจะประสานไปยังกลุ่มกิจกรรมและแจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยว ในกรณีที่บ้านพักของสมาชิกคนใดที่ยังไม่พร้อมก็จะข้ามและประสานไปยังลำดับต่อไป ด้านอาหารจะเป็นการจัดเตรียมอาหารของเจ้าของบ้านพัก เเต่ถ้าหากมีอาหารมื้อพิเศษที่นักท่องเที่ยวต้องการรับประทานจะต้องมีการแจ้งเจ้าของบ้านล่วงหน้าเพื่อให้จัดเตรียม เช่น อาหารทะเล อาหารประจำท้องถิ่น เป็นต้น สำหรับผู้ที่มาเป็นครอบครัวและคนไม่มากนัก หากเเต่มาเป็นหมู่คณะก็จะรับประทานร่วมกันในพื้นที่ส่วนกลางตามที่ได้นัดแนะกันไว้

       กลุ่มโฮมสเตย์ของชาวบ้านทีนี่นั้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสมาชิกมีความพึงพอใจในรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นการนำเสนอวิถีชีวิต กิจกรรมในอาชีพ สถานที่สำคัญในชุมชน มีการดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว มีการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน รับและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู