“กล้วยฉาบ 3 รส” กล้วยฉาบเป็นวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่งหนึ่งโดยอาศัยน้ำตาลเป็นสารป้องกันไม่ให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลง เน่าบูด สียหาย ปัจจุบันการทำกล้วยฉาบให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น กล้วยฉาบ 3 รส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ให้มีหลากหลายรสชาติ เช่น รสหวาน รสเค็ม และรสปาปีก้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ ที่กลุ่มอาชีพในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และเป็นกลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำได้ง่าย และใช้ต้นทุนน้อย

อื่นๆ

เมนู