1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
  4. การดำรงชีพ และความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนและปัญหาที่พบ ของบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรด จังหวัดบุรีรัมย์

การดำรงชีพ และความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนและปัญหาที่พบ ของบ้านศรีสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรด จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวเกษรัตน์ นามลักษณ์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบบุรีรัมย์ สำรวจศักยภาพตำบล  ๑๖ เป้าหมาย  ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้สำรวจเป้าหมายที่ ๓ สามารถวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารชุมชน  ของชาวบ้าน ศรีสุข หมู่ที่  ๕  ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    ที่ผ่านมา  พบว่า   โดยส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพหลัก คือ การทำเกษตรกรรม เพื่อดำรงชีพ  เช่น ทำนา ทำไร ทำสวนเลี้ยงสัตว์  ส่วนอาชีพรองคือรับจ้าง เป็นต้น

การดำรงชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ของคนในชุมชน  รวมถึงภาษาที่ใช้ของคนในชุมชนมีสามภาษา  หนึ่งภาษาเขมร    รองลงมาก็จะเป็นภาษาไทยและภาษาอีสาน  แต่ละครัวเรือน   ส่วนใหญ่มีภาระและหน้าที่แตกต่างกันออกไป อาทิ เช่น

ครอบครัวที่มีการทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร ทำสวน ส่วนใหญ่ก็จะต้องตื่นแต่เช้าตรู เพื่อไปดูแลพืชสวนและผลิตของตนเองที่ได้ทำการเพราะปลูกไว้  บางครัวเรือนมีการทำเกษตรกรรมควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ก็พอมีรายได้เสริมจากการขายมูลสัตว์ดังนั้นในปัจจุบัน วัว และควาย จึงมีราคาแพง ทำให้คนส่วนใหญ่จึงหันมาเลี้ยง วัวและควายเพิ่มขึ้นจำนวนมากบางก็เลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจและก็เลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ ในชุมชนยังมีกลุ่มปลูกผักปลอดสารเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวอีกด้วย และสำหรับางครอบครัวที่ทำอาชีพสวนยางพารา ในช่วงนี้ฤดูปลายหนาวจะเข้าฤดูร้อนก็ถึงช่วงเวลาปิดพักหน้ายาง จึงทำให้รายได้หลักของครอบครัวที่เคยมีลดลงและเกิดการว่างงานขาดรายได้ รายจ่ายเท่าเดิมหรือบางครอบครัวอาจมีรายจ่ายเพิ่มที่มากขึ้น อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ คือทำเกษตรกรรมเพื่อดำรงชีวิต  รายได้เฉลี่ย   ต่อเดือนจึงตำกว่า ๗000 บาท   ต่อเดือน/ต่อครัวเรือน

ชาวบ้านที่ทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการลงทุนค่อนข้างสูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงงาน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงมากขึ้น และทำให้เงินหมุนเวียนในครอบครัวไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  เลยทำให้ไม่มีครัวเรือนใหนทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะรายรับ  น้อยกว่ารายจ่าย และนี่อาจเป็นสาเหตุใหญ่และเหตุผลหลัก ในการกู้ยืมต่างๆ  เกิดขึ้นทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ เช่น (.ธ. ก. ส.)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เงินกู้รายเดือนเงินกู้รายวัน เป็นต้น นี้อาจเป็นที่มาของเหตุผลหลักที่ทำให้ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน อย่างเช่น วัด ชลประทาน ห้วย หนอง คลองบึง บ่อน้ำในหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านจ้างรถในการขุดขึ้นก็มีมากพอสมครวญ  แต่ในช่วงฤดูร้อนชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอ ทำให้ชาวบ้านที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับผลิตตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ทำให้เกิดการท้อแท้และหมดกำลังใจในการสู้ชีวิต

ณ  ปัจจุบันผลกระทบที่ได้รับมาจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้หลายอาชีพ ว่างงาน ตกงาน  ขาดรายได้  ในกลุ่มที่กล่าวมานั้นก็ร่วมไปถึงชาวบ้านในชุมชนที่ออกจากบ้านเพื่อไปประกอบอาชีพในพื้นที่ต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร และอีกในหลายพื้นทื่    จึงได้โยกย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว

ในช่วงลงลงสำรวจชุมชน    ปัญหาที่พบ คือ ถนนหนทางบางเส้นในชุมชนยังพัฒนาไม่ทั่วถึงทำให้  ในช่วงฤดูฝนถนน

ที่ใช้สัญจรบางเส้นทางในชุมชนเกินท่วมน้ำขัง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้คามปลอดภัยของคนในชุมชนก็ยังไม่เพียงพอ จึงยังมีจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายอยู่หลายจุด

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู