โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09)

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 และต่อมาได้มีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ ประเภทกิจการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาดินเหนือได้ใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 เป็นระยะๆ และการป้องกันของผู้นำชุมชนได้มีการคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยงมีการตรวจโรคและกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ส่วนคนในพื้นที่มีการป้องกันโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หรือไปในที่สาธารณะ และล้างมือด้วยเจลเอลกอฮอร์บ่อยๆ

อื่นๆ

เมนู