วัสดุอุปกรณ์ ถังน้ำมัน 200 ลิตร แบบธรรมดา ไม่ควรใช้แบบที่มีฝำปิดได้ ซึ่งมีเข็มขัดวัดเพราะ อาจจะรั่วอากาศเข้าได้
น้ าส้มควันไม้
น ้ำส้มควันไม้ เป็นของเหลวที่ได้จำกกำรกลั่นตัวของควันที่ควบแน่นเป็นหยด ซึ่งจะมี กลิ่นไหม้เหมือนควันไม้ ควันไฟ ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติค มีควำมเป็นกรดต่้ำ มีสีส้ม
หรือน ้ำตำลแกมแดง

วิธีทำน้ำส้มควันไม้
วิธีการดักเก็บน้ำส้มควันไม้ จะให้ควันวิ่งผ่านท่อไม้ไผ่ยำว 4 – 6 เมตรจากเตำเผำถ่าน เมื่อได้น้ำส้มควันไม้แล้วทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกมีฝาปิดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในที่ไม่ถูกแสงแดง ไม่สั่นสะเทือน เพื่อให้แห้ง จ้ำนวน 5% ของน้ำหนักน้ำส้มควันไม้จะทำการตกตะกอนขึ้น ห้ามเปิดฝาทิ้งไว้เพราะสารต่าง ๆ จะระเหย

อื่นๆ

เมนู