เนื่องจากในสถานะการณ์ปัจจุบัน เกิดการระบาดของเชื่อไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผงกระทบในทุกๆด้าน จนทำให้เกิดความเสียหายมากมาย ผู้คนต้องปรับวิถีชีวิตจากเดิม ป้องกัน และรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดการติดต่อเชื่อไวรัส โควิด -19 

ในปัจจุบันนี้ได้มีการสร้างวัคซีนขึ้นมา เพื่อให้ป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพให้ผู้คนมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น

การฉีดวัคซีนมีข้อดีดังนี้

1. โอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคน้อยลง ความรุนแรงของโรคก็น้อยลง
2. การแพร่กระจายของโรคก็จะลดลง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โอกาสแพร่กระจายโรคน้อยกว่าคนที่มีอาการ
3. เป็นการป้องกันเขาและป้องกันเรา ก็จะลดการระบาดของโรค
4. จำนวนผู้ป่วยก็จะลดลง ระบบสาธารณสุขจะได้ใช้ไปดูแลโรคอื่น
5. ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะค่อยๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติ
6. ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ก็จะดีขึ้น
7. การเดินทางการท่องเที่ยวก็จะฟื้น แรงงานต่างๆ ก็จะได้มีงานทำ
8. การศึกษาของนักเรียนจะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
9. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัยที่ใช้เงินจำนวนมาก ก็จะได้นำเงินนี้ไปใช้อย่างอื่น
10. สุขภาวะความเครียด สภาพจิตใจต่างๆ ก็จะดีขึ้น

 

ดังนั้น ถ้าเราอยากให้การใช้ชีวิต เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม กลับมาดีขึ้น เราทุกคนควรเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของเชื้อไว้รัส ไม่ให้ระบาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

อื่นๆ

เมนู