รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 

โดย นางสาวจริยา  จริตรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

รับฟังคำชี้แจง จากคณะอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลประจำตำบลเขาดินเหนือ เพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน  ทำความเข้าใจ อธิบายลักษณะการทำงาน การลงเวลาการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม  โดยผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล แบบสอบถาม 01 ข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) แบบสอบถาม 02 และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 06 เพิ่มเติม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลเขาดินเหนือเป็นอย่างดี และผู้ปฎิการได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานในด้านดิจิทัลจำนวน 20 ชั่วโมง

การเก็บข้อมูลและการปฎิบัติงานในเดือนมีนาคม ดำเนินงานต่อเนื่องและเพิ่มเติมจากการเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด

 

 

           

http://https://www.youtube.com/watch?v=v8m7R5GK2lo

อื่นๆ

เมนู