จัดการวิสาหกิจชุมชน

ธนาศักดิ์  ช่างประดิษฐ

         วิสาหกิจชุมชนเป็นการนำแนวทางเศรษฐกิจขุมขน หรือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบ มีชุมชนเป็นเจ้าของ มีการดำเนินการที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร แต่เน้นการพึ่งพาอาศัยกัน วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจกรรมของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน กระทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและทดแทนการซื้อจากตลาดทำให้ชุมชนลดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งขึ้น วิสาหกิจชุมชน มีความสำคัญในการสร้างรากฐานของประเทศ กล่าวคือหากชุมขนในประเทศเข้มแข็ง ก็จะทำให้ประเทศ มีความมั่นคงตามไปด้วย

กระผมได้รับมอบหมายให้สำรวจการจัดการวิสาหกิจชุมชนในตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จากการได้ลงพื้นที่ไปสำรวจมานั้น ชาวบ้านตำบลเขาดินเหนือมีการจัดการวิสาหกิจชุมชนในหลายหมู่บ้าน และการจัดการเป็นระเบียบแบบแผน มีความร่วมมือกันในหลายๆภาคส่วนทั้งทางชาวบ้านเอง ผู้นำชุมชน รวมทั้งทางหน่วยงานของรัฐที่ได้ลงมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมของการจัดการวิสาหกิจชุมชน จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ทำวิสาหกิจชุมชนพบว่าผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี อาทิเช่นวิสาหกิจร้านค้าชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านหว้า และหมู่ที่ 9 บ้านประดู่ กลุ่มอาชีพการทำรองเท้า โฮมสเตย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การทอผ้าไหมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นครัวเรือนที่มีอาชีพหลักเกษตรกรรม

วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางที่สามารถเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ของชาวตำบลเขาดินเหนือได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านมีความเข้าในการจัดการวิสาหกิจชุมชน สามารถดำเนินการไปได้ด้วยการใช้ความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาวิหาสากิจของชุมชนตนเองได้

 

 

https://youtu.be/gpsyP8jxdEg วิดีโอ ตำบลเขาดินเหนือ

 

อื่นๆ

เมนู