ข้าพเจ้านายปิยพัทธ์ คงประโคน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(ID09) ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้คือเก็บข้อมูลลงแอพ U2T ข้าพเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่ บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลประชากรในพื้นที่บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 มีครัวเรือน 111 ครัวเรือน มีประชากร 432 คน จากการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ประชาชนในหมู่บ้าน มีประเด็นหลักๆ คือ อาชีพในชุมชน รายได้หลัก จากการมาจากการประกอบอาชีพอะไร ผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 จากการสำรวจและสอบถาม ประชาชนในพื้นที่ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย การปลูกข้าวหรือพืชใช้ต้นทุนในการผลิตมากพอสมควร ซึ่งรายได้กับต้นทุนไม่สอดคล้องกันผลิตข้าวได้มากแต่ข้าวกับราคาถูก ส่วนรายได้รองลงมาคือประกอบอาชีพทั่วไป เช่น รับจ้าง ขายล็อตเตอรี่ เป็นต้น ผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนในพื้นที่ปานกลาง ข้อมูลที่ต้องเก็บในแอพพลิเคชั่น ก็จะมีปลูกพืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ร้านอาหารในชุมชน แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น ภมิปัญญาท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว และผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด เป็นต้น ข้าพเจ้าได้บันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยในเดือนนี้บ้านประดู่ได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดในชุมชนโดยมีชาวบ้านร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันข้าพเจ้าก็เข้าร่วมเหมือนกันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนด้วย

อื่นๆ

เมนู