ข้าพเจ้านายปิยพัทธ์ คงประโคน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(ID09) ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้คือวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย(SWOT) ข้าพเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่ บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลประชากรในพื้นที่บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 มีครัวเรือน 111 ครัวเรือน มีประชากร 432 คน จากการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ประชาชนในหมู่บ้าน มีประเด็นหลักๆ คือ อาชีพในชุมชน รายได้หลัก จากการมาจากการประกอบอาชีพอะไร ผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 จากการสำรวจและสอบถาม ประชาชนในพื้นที่ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย การปลูกข้าวหรือพืชใช้ต้นทุนในการผลิตมากพอสมควร ซึ่งรายได้กับต้นทุนไม่สอดคล้องกันผลิตข้าวได้มากแต่ข้าวกับราคาถูก ส่วนรายได้รองลงมาคือประกอบอาชีพทั่วไป เช่น รับจ้าง ขายล็อตเตอรี่ เป็นต้น ผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนในพื้นที่ปานกลาง ถ้าคนที่ทำงานในพื้นที่เองจะระแวงจากการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ การซื้อข้าวของเครื่องใช้ ส่วนคนที่ต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดมีความระแวงต่อการติดต่อของไวรัสอย่างมาก และมีผลกระทบต่อรายได้อย่างมากเช่นกัน

จากการใช้การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียในพื้นที่ ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จุดอ่อน ส่วนใหญ่ที่พบคือ การเกิดภัยแรงในพื้นที่ ประชาชนติดหนี้นอกระบบมากขึ้น ส่วนจุดแข็งในพื้นที่ คือมีการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มกัน เช่น วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มอาชีพอื่นๆ

อื่นๆ

เมนู