ปิยพัทธ์ คงประโคน

ตามที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ) ในพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบคือ บ้านประดู่หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ บ้านประดู่ ตั้งแต่วันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  จากที่ข้าพเจ้าเดิมเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงรู้สึกคุ้นเคยในชุมชนนี้ ซึ่งจะบรรยายในต่อจากนี้

บ้านประดู่หมู่ที่ 9 เป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประชากร 111 ครัวเรือน มีประชากร 432 คน มีสถานที่ที่สำคัญคือ วัดหนึ่งแห่ง ชื่อวัดบ้านหว้า และโรงเรียนประถมอีกหนึ่งแห่งคือ โรงเรียนบ้านหว้า ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะทำเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา เป็นต้น ซึ่งเป็นอาชีพหลักๆในชุมชนนี้ ส่วนอาชีพรองลงมาคือ ค้าขาย ชาวบ้าน กว่า 40 % ประกอบอาชีพ ขายล็อตเตอรี่ ซึ่งเป็นรายได้อีกทางจากการทำการเกษตร ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้ประกอบอาชีพนี้กว่า 10 ปี ท่านเล่าว่าอาชีพนี้สามารถทำรายได้ให้ครอบครัวได้มากกว่าการทำการเกษตร เพราะว่าเราลงทุนไปมากก็จริงแต่ผลกำไรที่ได้มาก็พอใช้จ่าย กว่าการทำการเกษตร เพราะลงทุนทำการเกษตรลงต้องทุนมาก แต่ราคาผลผลิตกลับตกต่ำ ไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐที่ทั่วถึง แต่อาชีพขายล็อตเตอรี่ เดินทางไปจำหน่ายแค่ 2 อาทิตย์ต่อเดือน ก็ได้เงินมาจุนเจือครอบครัว เวลาที่เหลือก็ได้พักผ่อนและมาดูแลเกษตรกรรมที่ได้ทำการเพาะปลูกไว้

บ้านประดู่มีจุดเด่นอีกอย่างที่ข้าพเจ้าอยากนำเสนอคือ มีกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มทำไม้กวาด กลุ่มสานตะกร้า อื่นๆ ที่ข้าพเจ้าอยากนำเสนอคือ กลุ่มทอผ้าไหมของชุมชน เพราะมีการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ และมีผู้สูงอายุที่มีความรู้ในการท่อผ้าไหมในชุมชนเป็นทุนเดิม จึงก่อให้เกิดเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมาแต่เดิมการทอผ้ายังทำไว้แค่ใช้ประดับตกแต่งในโอกาศงานต่างๆในชุมชนเท่านั้น พอมีโครงการนวัตวิถีบ้านประดู่ถูกเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบของตำบล กลุ่มทอผ้าไหมที่แต่เดิมมีสมาชิกไม่กี่คน ก็เพิ่มขึ้นเป็นอาชีพอีกอาชีพในชุมชนในช่วงเว้นว่างจากการทำการเกษตร แต่ปัญหาที่พบในกลุ่มคือ การผลิตสินค้าแค่เพียงตามที่สั่งจากหน่วยงานต่างๆที่ทำการออเดอร์สินค้ามาเท่านั้น หัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหมเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าอยากให้มีช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น

โดยสรุปแล้วบ้านประดู่ มีทรัพยากรทั้งทรัพยากรการผลิต และทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน มีประชากรในชุมชนที่มีความสุข อยู่รวมกันฉันพี่น้องพึ่งพาอาศัยกัน มีผู้นำที่เข้มแข็ง มีผู้ตามที่ไม่ยอมต่อการทุจริตทุกรูปแบบ จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจอย่างมากในชุมชนแห่งนี้ ขอบคุณมากๆครับ ดังสโลแกน ประดู่ เกษตรปลูกข้าว O-TOP ผ้าไหมงามล้ำ

รูปภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู