ประวัติความเป็นมาของบ้านหลัก


จากเอกสารประวัติของหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2483 และอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มาของชื่อหมู่บ้าน บุคคลกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหลักเป็นครั่งแรกคือ

1.นายดัน โคประโคน 2.นายเพชร นาประโคน 3.นายดิน โคประโคน 4.นายพัง โคประโคน 5.นายกลั่น มังประโคน บุคคลกลุ่มนี้ครั่งเมื่อเข้ามาในหมู่บ้านพบว่ามีเสาโบราณซึ่งเป็นเสาหินสูง ประมาณ 1 เมตร ซึ่งปักอยู่สี่มุมของหมู่บ้านต่อมากำนันแม้นซึ่งเป็นกำนันของตำบลบ้านกรวดเมื่อครั่งสมัยบ้านกรวดยังเป็นตำบลได้เข้ามาพบและตั้งชื่อว่าบ้านหลังตั้งแต่นั้นมา

ด้านเศรษฐกิจ

สภาวะเศรษฐกิจของหมู่บ้านขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรคืออาชีพการทำนาซึ่งเป็นรายได้หลักของหมู่บ้านและสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านเป็นอันดับแรกเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ทั้งหมู่บ้านและอาชีพการทำตะเกียบซึ่งเป็นอาชีพซึ่งเกิดขึ้นใหม่และได้สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านได้ดี ซึ่งปัจจุบันนี้อาชีพการทำตะเกียบเป็นที่นิยมของตลาดทำให้การผลิตตะเกียบเป็นที่แพร่หลายในหมู่บ้านจึงเป็นอาชีพรองจากอาชีพการทำนา บางครัวเรือนได้ยึดอาชีพการทำตะเกียบเป็นอาชีพหลักในการทำมาหาเลี้ยงครอบครัว ทำให้ประชากรทางอยู่บ้านได้มีงานทำและลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นเข้าเมืองหลวง อาชีพค้าขายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านดี การจากสำรวจพบว่าอาชีพค้าขายได้สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดีนอกจานั้นยังมีอีกหลายอาชีพเช่นอาชีพรับราชการและอาชีพเย็บผ้าซึ่งจะเห็นได้ว่าจากผู้ประกอบการได้ดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จจึงทำให้ชาวบ้านไก้เล็งเห็นความสำคัญและได้ก่อตั้งกลุ่มเย็บจักอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อเป็นการฝึกฝีมือและประสบการณ์เพื่อการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป

อื่นๆ

เมนู