ประวัติความเป็นมาบ้านฉันเพล
เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปีพ.ศ 2503 คนกลุ่มแรกที่มาก่อตั้งคือนายถั่ว บุญทวี นายไทย อ่วงประโคน และนายเอี่ยมจำประโคน โดยการอพยพแยกตัวมาจากบ้านหลักเนื่องจากชุมชนมีความแออัดและเป็นบริเวณโคกที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยมีหนองน้ำอุดมสมบูรณ์ ต่อมาได้มีกลุ่มชาวส่วยลาวอพยพเข้ามาอาศัยกลายเป็นชุมชนใหญ่ ต่อมาได้มีพระธุดงค์เดินทางมาปักหลักชาวบ้านได้นำอาหารไปถวายเพลแต่พระท่านไม่ฉันเพล จึงเรียกว่าบ้านฉันเพลนับตั้งแต่นั้นมา
ครัวเรือนมีถนนลูกรังมีอาณาเขตติดต่อกับบ้านหลัก มีประชากรทั้งหมด 771 คน ชาย 388 คน หญิง 383 คน ประชากรของหมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยแรงงานคืออายุ 35-50 ปี อาชีพหลักคือทำนา จะปี 2540 นายทอง ดวงศรี ได้ไปฝึกหัดทำตะเกียบที่บ้าน หนองบ้านอำเภอประโคนชัยและนำมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านได้ทำตะเกียบสามารถเป็นรายได้เสริมที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีการประกอบอาชีพอื่นเช่นเย็บผ้าส่งโรงงานโรงสีข้าวขนาดเล็กการเลี้ยงสัตว์จำพวก ควาย วัว เป็ด ไก่ ปลา เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน

ด้านเศรษฐกิจ
สภาวะเศรษฐกิจของหมู่บ้านขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและหัตถกรรมตะเกียบที่เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับข้าวที่เป็นรายได้อันดับ 1 ของหมู่บ้านข้าวที่ผลิตคือข้าวหอมมะลิ เนื่องจากราคาผลผลิตจะตกต่ำลงไปมากทำให้ชาวบ้านลดการทำนาและหันมาทำอาชีพเสริมด้านหัตถกรรมเย็บผ้าส่งโรงงานและการเลี้ยงสัตว์

ด้านวัฒนธรรม
ทั้งหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันคือภาษาพื้นบ้านภาษาเขมร ภาษาส่วย ลาว มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร จักสารและประเพณีที่สำคัญภายในหมู่บ้าน คือวันสารทเขมรโดยมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ทำบุญหมู่บ้าน ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และประเพณีสงกรานต์ งานบุญเข้าพรรษาออกพรรษาในงานประเพณีอื่นๆเป็นต้น

อื่นๆ

เมนู