• ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลวันที่ ๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ของหมู่บ้านฉันเพล ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ชาวบ้านได้มีการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่าย เช่น ข้าวโพด ฟักทอง ผักต่างๆ เป็นต้น

บางส่วนทำการเกษตร ทำไร่ เช่นปลูกอ้อย ปลูกมัน ปลูกข้าว มีสวนยางพารา 

ปัญหา

ส่วนปัญหาที่พบในการทำการเกษตร คือ เมื่อชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว มักจะจุดไฟเผา ซึ่งทำให้เกิด

ควัน หรือฝุ่นที่เกิดจากการเผา ทำให้คนอื่นๆเดือดร้อนไปด้วย และเป็นการทำลายหน้าดิน ซึ่งจะส่งผลให้ดินมีแร่ธาตุลดลง เวลาชาว

บ้านมาปลูกพืชใหม่จึงจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับผลผลิต ส่งผลให้เกิดการลงทุนสูง แต่ราคาผลผลิตตกต่ำ จึงทำให้

ราได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย จนหลายๆครัวเรือนต้องไปกู้เงินเพื่อมาใช้ในการลงทุนครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะ

คือ อยากให้มีหน่วยงานค่อยให้ความรู้กับชาวบ้าน เรื่องของการทำเกษตรโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ให้ความรู้ และสนับสนุนการทำปุ๋ย

ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลดิน และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียน มีการแจกจ่ายพันธุ์พืชให้กับชาว

บ้าน  ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาชีพเสริม เพราะในปัจจุบัน การทำอาชีพเดียวนั้นไม่พอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว 

ภาพการลงพื้นที่

                                                                                                           

 

อื่นๆ

เมนู