ผ้าไหมทอมือพื้นบ้าน บ้านประดู่ หมู่ที่9 เน้นการจัดการกลุ่มทอผ้าเป็นแบบพึ่งพาตนเอง ในระบบเครือญาติและแบ่งงานภายในเครือข่าย ในประเด็นวิถีชีวิตชุมชน ความเชื่อ และความต้องการใช้ผ้า พบว่าชุมชนสืบสานประเพณีพื้นบ้านร่วมกับประเพณีหลักของประเทศ การทอเชิงอนุรักษ์และจัดกิจกรรมการใช้ผ้าเพื่อสร้างตลาดภายในชุมชน สำหรับการสืบสานภูมิปัญญา และการประยุกต์ลายใหม่ๆให้เข้ากับแฟชั่นปัจจุบัน และตามกระแสนิยมซึ่งช่วยสร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลัก โดยชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้จึงน้อย โดยอาชีพทอผ้าของชุมชนจึงจัดได้ว่าเป็นอาชีพที่เสริมรายได้ ได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจึงจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาต่อยอดสินค้าและจัดทำแผนการตลาดเพื่อช่วยส่งเสริมของชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนดูแลจากคณะท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู