บ้านตรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  คำว่าตรุงแต่เดิมในภาษาเขมรแปลว่า คอก ต่อมาจึงได้ก่อตั้งในชื่อบ้านตรุง

ในปัจจุบันพื้นที่ในการทำการเกษตรของหมู่บ้านมีประมาณ 2,775 ไร่ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการทำนา แบ่งเป็นประมาณ 2,470 ไร่  ทำสวนประมาณ 305 ไร่ ซึ่งการทำนาจะเป็นอาชีพหลักตามฤดูกาล ผลผลิตที่ได้จากการทำนาขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี เนื่องจากไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำ จะไม่สามารถนำน้ำมาใช้เมื่อแล้งได้ ผลผลิตจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เก็บไว้บริโภคและจัดจำหน่ายหากมีเหลือพอบริโภค

                                             

ในส่วนของพืชสวนของชุมชนส่วนมากจะทำสวนยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ผลผลิตที่ได้จะนำมาจำหน่ายที่วิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลาง ในปัจจุบันเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูการคนในชุมชนจึงเปลี่ยนอาชีพไปเป็นการรับจ้าง ค้าขาย หรือว่างงาน

 

อื่นๆ

เมนู