ธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ

       มันสําปะหลัง คือพืชหัวชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มยืนต้นมีอายุได้หลายปีมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น รับประทาน เลี้ยงสัตว์ แปรรูป เป็นต้น มีอยู่ 2 ชนิดคือชนิดหวานและชนิดขม

       จากการที่ผู้เขียนสำรวจข้อมูลในตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด พบว่าอาชีพที่ชาวบ้านทำรองจากการปลูกข้าว ก็จะเป็นการทำไร่มันสำปะหลัง ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร โดยพันธุ์ที่ชาวบ้านที่นี่เลือกปลูก ก็จะเป็นชนิดขม ที่ไม่เหมาะแก่การบริโภคหรือเลี้ยงสัตว์ เหมาะแก่การนำไปแปรรูปอุตสาหกรรมเท่านั้น เช่นแป้งมัน มันอัดเม็ด แอลกอฮอล์ เนื่องจากมันชนิดนี้มีปริมาณแป้งสูง การปลูกจะเป็นการไถเตรียมดิน 1-2 ครั้ง หลังจากเตรียมดินเสร็จเรียบร้อย ก็หาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยต้องมีความสดอายุประมาณ 10-12 เดือน ตัดไว้ไม่เกิน 15 วัน จากนั้นก็ปลูกตามขั้นตอนปกติ ปักมันเป็นแถวแนวตรง โดยเว้นระยะห่างระหว่างแถว 1-3 เมตร ระหว่างต้น 70 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกสบายในการบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืชในช่วงที่รอการเก็บเกี่ยว หลังจากปลูกเสร็จ ในช่วงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือฤดูฝนพราะสภาพดินที่กำลังชื้นจะทำให้หญ้าขึ้นรบกวนการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง การดูแลและใส่ปุ๋ยโดยชาวบ้านที่นี่ก็จะใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ให้ห่างจากต้นประมาณ 1 คืบ ควรใส่ปุ๋ยตอนที่ดินมีความชื้นอยู่ โดยจะใส่ปุ๋ยทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรก 30-40 วัน ครั้งที่ 2 60-70 วัน ครั้งที่ 3 ใส่ตามความเหมาะสม เมื่อครบกำหนดเก็บผลผลิตโดยใช้ระยะเวลายาวนานประมาณเกือบ 1 ปี มันสำปะหลังที่เติบโตอย่างสมบูรณ์เต็มที่ จะถูกขุดขึ้นจากดินและบรรทุกไปยังตลาดที่รับซื้อ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน การปลูกมันสำปะหลังจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงาน ค่าเช่ารถ ค่าปุ๋ยหรือสารเคมีต่างๆ ซึ่งกำไรก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดในแต่ละปี ราคาดีกำไรเยอะ ราคาไม่ดีก็กำไรน้อย ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหัวมันด้วย

       การที่จะทำอาชีพปลูกมันสำปะหลังต้องมีความอดทนสูงเพราะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ระยะเวลาในการปลูกก็ใช้เวลานานถึงปีต่อปี และต้องใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนไม่อย่างนั้นผลผลิตที่ออกมาก็จะมีคุณภาพไม่ค่อยดี คนที่ต้องแบกรับคือผู้ผลิตนั่นเอง

 

อื่นๆ

เมนู