ธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ

       ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) ระลอกใหม่ในประเทศไทยและหลายจังหวัดยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

       ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ให้ผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบ ต.8 บร. (Buriram Healthy Passport) -กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดงเข้ม) และ(สีแดง) โดยต้องกักตัว 14 วัน -กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) ให้รายงานตัวและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ พื้นที่กักตัว ในท้องที่ที่อำเภอ ให้กักตัวและจนครบ 14 วัน -กรณีเดินทางมาจากพนที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) ให้รายงานตัว ณ ที่กักกันโรคระดับจังหวัด/อำเภอ ในท้องที่ที่อำเภอกำหนด กำหนด *กรณีมีความเสี่ยง ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แบบ Rapid test หรือ PCR *กรณีไม่มีความเสี่ยง ให้สังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด หากเดินทางเข้ามาในจังหวัดก็ให้ปฏิบัติตามกฎของจังหวัด ซึ่งในหลายตำอำเภอ/ตำบล มีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังเป็นจำนวนมาก จึงมีสถานที่กักตัวตามวัดของแต่ละพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังผู้ที่อยู่ในพื้นที่ สถานที่กักตัวจะมีเจ้าที่อสม. เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยและป้องกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผลัดกันเป็นเวรยามดูแลดูแลผู้ป่วย โดยงดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ให้สังเกตอาการของตนเอง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธรณสุขทันที ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งขงเจ้าพนักงานควบคุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

       เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนถ้าหากปล่อยให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชุมชนและสาธารณะ จึงขอความร่วมมือทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สังเกตอาการของตนเอง ล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำท้องที่ทันที่

อื่นๆ

เมนู