ข้าพเจ้า นางสาว ธนนันท์ ปานเด ภาคนักศึกษา ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนบุคคลในชุมชน  โดยลงแบบฟอร์ม 01-02-06  ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม  2564  ที่ผ่านมา และจากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้

คนในชุมชนส่วนใหญ่จะทำเกษตร เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน การเลี้ยงสัตว์จำพวก ควาย วัว เป็ด ไก่ ปลา เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนถึงแม้ชาวบ้านจะมีที่ดินทำกินเป็นของ ตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีอาชีพเสริม แต่ชาวบ้านยังยากจนอยู่เนื่องจาก ราคาผลผลิตตกต่ำ และภาระหนี้สินของชาวบ้านมีจำนวนมาก บางคนกู้เงินจาก ธ.ก.สและหนี้นอกระบบ หนี้ กขคจ และหนี้กองทุนต่างๆ  เพื่อหมุนเวียนเงินในครอบครัว รายได้ส่วนใหญ่มากผลผลิตทางการเกษตร และหัตถกรรมตะเกียบที่เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับข้าวที่เป็นรายได้อันดับหนึ่งของหมู่บ้าน ข้าวที่ผลิตคือข้าวหอมมะลิ เนื่องจากราคาผลผลิตจะตกต่ำลงไปมากทำให้ชาวบ้านลดการทำนา และหันมาทำอาชีพเสริมด้านหัตถกรรม เย็บผ้าส่งโรงงาน การเลี้ยงสัตว์ เช่น ควาย วัว เป็ด ไก่ ปลา เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และใช้งาน จำหน่ายเป็นบางส่วน บางคนออกไปรับจ้ข้างนอกหมู่บ้านบ้างเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

จากการสอบถามรายบุคคลในหมู่บ้านฉันเพลปัญหาหมู่บ้านของฉันเพล หลักๆมีเรื่องของถนนที่ยังคงเป็นถนนลูกรังเวลาขี่รถสัญจรไปมาเกิดฝุ่นควันและในตอนที่ฝนตกถนนเละขี่รถลำบากและเป็นหมู่บ้านเดียวที่ยังคงไม่มีถนนในตอนนี้ ปัญหาที่สองคือเรื่องไฟฟ้าเวลาตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าตามทางซึ่งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และอยากให้มีการนำถังขยะมาวางตามถนนเพื่อที่จะทำให้หมู่บ้านสะอาดขึ้น ปัญหาน้ำประปาที่ไม่สะอาด มีตะกอนและยังมีกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ทำให้คนในหมู่บ้านมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ในบางปีน้ำที่ใช้เพื่อกี่เกษตรขาดแคลนสำหรับแหล่งน้ำภายในหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู