ดิฉันนางสาวกฤตชญา บุญทีฆ์ ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเขาดินเหนือเก่าพัฒนาประชาร่วมใจ ตำบลเขาดินเหนือ เพื่อพบปะผู้นำชุมชนและรับฟังรายละเอียดของโครงการโดยสรุปอย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เป็นต้น หลังจากนั้นได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้สำรวจเป้ามายที่ 4 มีการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ดิฉันได้ทำการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ในวันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2564ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01-02 แบบสำรวจเพื่อพัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับมอบหมาย หมู่ 8 บ้านโครกสว่าง เพื่อช่วยประสานงานและชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับชาวบ้านก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากที่สำรวจข้อมูลพบว่าชาวบ้านหมู่บ้านโคกสว่าง หมู่ 8 ตำบล เขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร (ปลูกข้าว ทำสวนยาง ทำไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง และมีอาชีพเสริมคือ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกผัก ร้านขายของชำ ขายน้ำดื่ม ร้านอาหารตามสั่ง และรับจ่างทั่วไป และอาชีพลองลงมาคือ รับราชการชาวบ้านในพื้นที่นี่ไม่มีใครว่างงาน และมีรายได้เฉลี่ยโดยประมาณ 5000-15000 บาทต่อเดือน มีจำนวนคนในครอบครัวเฉลี่ย 4-7 คนต่อครัวเรือน มีที่ดินที่ใช้ในการทำกินของคนในพื้นที่นี้เฉลี่ยประมาณ 15-20 ไร่ ชาวบ้านที่ทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการลงทุนค่อนข้างสูง มากขึ้น เงินหมุนเวียนในครอบครัวไม่เพียงพอนี้เป็นสาเหตุใหญ่และสาเหตุหลักในการกู้ยืมเงินต่างๆมาเพื่อลงทุน ในการกู้ยืมเงินต่างๆ เกิดขึ้นทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ นี้อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู