1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
  4. วางแผนและวิเคราะห์แนวทางการเผาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วางแผนและวิเคราะห์แนวทางการเผาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09)

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายนข้าพเจ้าละทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือโดยพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมากมายดังนี้ เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน มีถนนลูกรัง มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ไม่มีแหล่งเรียนรู้ ไม่มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนบางส่วนติดหนี้นอกระบบ ประชาชนไม่มีอาชีพสร้างรายได้แน่นอน กลุ่มอาชีพไม่สามารถรวมตัวให้เข้มแข็ง สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลเขาดินเหนือร่วมกันปรึกษาหารือ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ข้อสรุปร่วมกันคือ จัดอบรมการเผาถ่านชาโคลไร้ควัน โดยถ่านชาโคลคือผลผลิตที่แตกต่างจากถ่านธรรมดาๆทั่วๆไปที่ต้องใช้เตาเผาคุณภาพ ใช้ไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต่างออกไป อาจเป็นไม้ไผ่ที่ต้องคัดทั้งขนาดและพันธุ์ เพื่อให้มีค่าความบริสุทธิ์ของถ่านที่ได้ ซึ่งจะไปแปรรูปเป็นผงถ่าน ค่าความชื้นจะต่างจากการผลิตถ่านจากไม้ยูคาฯ ที่นำไปทำเป็นถ่านดำ และถ่านขาวซึ่งใช้ในเรื่องของการประกอบอาหารถ่านชาโคลที่นำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง จะต้องมีการคัดสรรเป็นอย่างดี นอกจากวัตถุดิบ และเครื่องจักร (เตาเผา)ที่ต้องมีคุณภาพและมีความซับซ้อนสูงขึ้นแล้ว กระบวนการผลิตก็แตกต่างออกไป ตลาดในต่างประเทศตอบรับเป็นอย่างดีจากธุรกิจเครื่องสำอางที่ชาโคล กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดเอเชีย และสหรัฐฯ(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์)รวมถึงตลาดในประเทศ ซึ่ง ชาโคลเข้ามามีบทบาทสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด

 นอกจากนี้ถ่านชาโคลยังเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงและนำรายได้เข้าสู่ประเทศแล้ว ธุรกิจและอุตสาหกรรมผลิตถ่าน-ชาโคล ยังเป็นอีกธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างเศรษฐกิจฐานรากได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู