นางสาวจริยา  จริตรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ในการปฎิบัติงานมีการประชุมวางแผนงานประจำเดือนด้วยระบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ เป็นการประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนชี้แจงงานประจำเดือน รายละเอียดงาน การแบ่งงานในแต่ละด้านแต่ละฝ่าย เพื่องานที่ออกมาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะอาจารย์ได้ชี้แจงงานส่วนต่างแก่ผู้ปฎิงาน  ผู้ปฎิบัติงานได้ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ต่าง เช่น โลโก้เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ  โลโก้ผลิตภัณฑ์ถ่านชาร์โคลไร้ควัน  มีการแบ่งงานในภาระหน้าที่ สรุปผลการปฎิบัติงานประจำเดือนร่วมกันของผู้ปฎิบัติงาน  และเตรียมการดำเนินงานในเดือนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู