จากการทำการสำรวจพื้นที่ในชุมชนพบว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากทำอาชีพเกษตร เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะเหลือสิ่งจำพวก ซังข้าวหรือ ต้นมันสำปะหลังที่เสียหาย และต้นยางที่เกินอายุในการเก็บเกี่ยวรวมทั้งกิ่งก้านที่เสียหาย เป็นจำนวนมาก โดยชุมชนจะทำลายโดยการเผาทำลาย ซึ่งก่อให้เกิดควัน และเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศสาเหตุหนึ่งของการการภาวะเรือนกระจก และโลกร้อน ผู้ปฏิบัติงานจังเห็นความสำคัญและเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างรายได้ในครัวเรือน จึงเกิดโครงการอบรมการเผาถ่านแบบไร้ควันซึ่งมีประสิทธิภาพในการเผาเป็นอย่างดี ผู้ปฏิบัติงานได้นำวิยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเผาถ่านให้ถูกวิธีและสาธิตการเผาถ่านเพื่อเป็นตัวอย่างให้ความรู้แก่ชุมชน

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำขึ้นภายใต้กายควบคุมโรคระบาด โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือ ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและดูวิธีการทำ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรม ในชุมชน ข้าพเจ้าพร้อมจะยกระดับการเผาถ่านไร้ควัน เพื่อเป็นไปตามเป้าหมาย จุดประสงค์ ในทิศทางเดียวกัน ของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

อื่นๆ

เมนู