รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 

โดย นางสาวจริยา  จริตรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานในเดือนพฤษภาคม จากที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ในเดือนนี้จะต้องมีความระมัดระวังตัวต้องมีการป้องกันตัวเองมากขึ้นเพระเกิดจากการระบาดระลอกใหม่ของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)เกิดขึ้น อาชีพเกษตกรรมที่มีอยุ่ในชุมชนมีการพัฒนาขึ้นมาจากในอดีตซึ่งมีการนำเอาพลังงานทนแทนเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น เช่นการใช้พลังงานจาก แผงโซล่าเซลส์ ในการทำการทำการเกษตรโดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลส์ แทนพลังงานไฟฟ้า ใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงตามสวนและไร่นา โดยพลังงานแผงโซล่าเซลส์ เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้กับเครื่องสูบน้ำนำน้ำมาใช้ในการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันมีการนำพลังงานจากแผงโซล่าเซลส์มาใช้กันอย่างแพร่หลายกันมากขึ้นเรื่อยๆ พืชผลการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกนำมาจำหน่ายในชุมชน เช่นผักสวนครัว ต่างๆมีการนำมาจำหน่ายในชุมชนสร้างรายได้ดีเพราะประชาชนในช่วงนี้ไม่ค่อยอยากออกไปตลาดเพราะจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างเรื่อยๆ

 

อื่นๆ

เมนู