ข้าพเจ้านายปรินทร์ ยอดสวัสดิ์  ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(ID09) ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

จากการดำเนินงานตามการรับผิดชอบของบ้านตรุงหมู่ที่ 6 ตำบลเขาดินเหนือพบว่าอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเป้นการทำการเกษตรเป็นจำนวนมากซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายผลผลิต เช่นการทำสวนยาง มันสำปะหลัง อ้อย ส่วนการทำนนาปลูกข้าวนั้นเป็นการทำไว้เพื่อบริโภคส่วนมาก เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมากทางชุมชนต้องการวิสาหกิจชุมชนเพื่อจัดจำหน่าย

แต่ในสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันทำให้เกิดการยากลำบากในการเดินทางและมีผลกระทบเรื่องรายได้ทางชุมชนต้องการกลุ่มพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิมเคยมีอยู่แล้วแต่พบว่าไม่เกิดการสานต่ออย่างต่อเนื่องและทำให้ไม่เกิดผลเต็มประสิทธิภาพ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงทำการวางแผนวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ข้อสรุปร่วมกันคือ จัดอบรมการเผาถ่านชาโคลไร้ควัน เนื่องจากมีสิ่งที่เหลือใช้จาการทำการเกษตรของชุมชนเป็นจำนวนมาก จึงอยากนำกลับมาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นอกจากนี้ถ่านชาโคลยังมีตลาดรองรับเป็นจำนวนมากและยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไปได้

 

 

อื่นๆ

เมนู