โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลวันที่ ๑ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ของหมู่บ้านฉันเพล ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่บ้านตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒ บ้านฉันเพล ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในหมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมด ๒๑๕ หลังคาเรือน อยู่ติดกับบ้านหลัก ลักษณะหมู่บ้านเป็นแบบปิด

คนในหมู่ประกอบอาชีพ เย็บผ้า ทำช้อน ทำตะเกียบ และทำเกษตร แต่เนื่องจากประสบปัญหาโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบในการส่งออกสินค้า จึงทำให้คนในชุมชนหยุดการทำตะเกียบ และช้อนลง  และหันมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาที่ยังพบเจอ

ถนน น้ำประปา ไฟฟ้า บางพื้นที่ไม่ได้ยินเสียงประกาศ คนในชมชนไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพ

ปัญหาที่อยากให้แกไขโดยเร่งด่วน

ถนน เนื่องจากถนนยังเป็นดิน จึงมักประสบปัญหา ฝุ่นละออง และบ่อหลุม เวลาฝนตก ทำให้เดินทางลำบาก

ไฟฟ้า บางพื้นที่ในหมู่บ้าน ยังขาดไฟฟ้า และบางครั้งไฟฟ้าไม่พอใช้ ไฟดับอยู่บ่อยครั้ง

น้ำประปา มักพบปัญหาฝุ่นละออง น้ำขุ่น มีกลิ่น ซึ่งบ้างครั้งทำให้เกิดอาการคันตามผิวหนัง

สิ่งที่คนในชุมชนอยากให้ช่วยเหลือ หรือ ส่งเสริม

การให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เช่น การเพาะเห็ด การแปลรูปสินค้า เพื่อจำหน่ายและส่งออก

มีการสนับสนุนให้คนในชุมชน เลี้ยงสัตว์ โดยมีกรแจกจ่าย ให้คนในชุมชนไว้รับประทาน หรือเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะทำให้คนใยชุมชนลดการใช้จ่าย และสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ เช่น แจกลูกปลา ไก่ไข่ เป็ด เป็นต้น

ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี กับคนในชุมชน เพื่อที่จะให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดได้

ฝึกทักษะ ให้ความรู้ เกี่ยวกับงานฝีมือ เช่น การเย็บผ้า การสานตะกร้า เป็นต้น

 

 

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู