จิตติมา  พึ่งพักษ์

                  ผู้ปฏิบัติงานของตำบลเขาดินเหนือ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลเป็นรายหมู่บ้านโดยตำบลเขาดินเหนือมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหลัก หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ  หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 6 บ้านตรุง หมู่ที่ 7 บ้านหว้า หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง   หมู่ที่ 9 บ้านประดู่ หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเก่าพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย โดยมีอาจารย์ประจำตำบลเขาดินเหนือได้เรียกประชุมหารือในการทำงานโดยมีการแจกแจงรายละเอียดในการทำงานและแบ่งงานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบโดยจะแบ่งเป็น ผู้รับผิดชอบ 1 – 2 คน ต่อ 1 หมู่บ้าน และนำข้อมูลของหมู่บ้านนั้นมารวบรวมกันเป็นภาพรวมของตำบลเขาดินเหนือ หลักของการทำงานผู้ปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือมีหมู่ที่ทุกคนได้รับผิดชอบเป็นหมู่ของตนเองอยู่แล้ว แต่ผู้ปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือร่วมมือร่วมใจกันลงสำรวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลทุกหมู่บ้าน โดยการลงมือทำทุกคนทุกหมู่บ้านโดยทำไปทีละหมู่บ้านจนครบทั้ง 11 หมู่ โดยมีแอดมินของกลุ่มตำบลเขาดินเหนือช่วยประสานงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่โดยการหาข้อมูลแบบภาพรวมของตำบลเขาดินเหนือโดยยึดหลัก 16 เป้าหมาย จากนั้นได้ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลแบบครัวเรือนเพื่อนำข้อมูลนั้นกรอกลงแบบฟอร์ม 01 กับ 02 โดยการสอบถามครั้งนี้ชาวบ้านทุกหมู่ให้ความสำคัญและให้ข้อมูลในความเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาในตำบลและหมู่บ้านของตนเอง ในการไปสอบถามครั้งนี้ส่วนมากชาวบ้านจะมีอาชีพทำนาและทำไร่หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เช่น การทำไร่อ้อย ไร่มัน จะมีชาวบ้านบางส่วนเท่านั้นที่จะมีงานรับจ้างเป็นบางครั้งบางคราวและบางครอบครัวประสบปัญหาความยากจนและไม่มีรายได้  เพียงพอต่อครอบครัว ส่วนรายได้ที่มีเข้ามานั้นจะเป็นของเบี้ยยังชีพและผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นส่วนมาก ทำให้ต้องกู้หนี้มาเพื่อจุ้นเจือครอบครัว จากการเข้าสำรวจพบว่า ภายในแต่ละชุมชนประสบปัญหา ดังต่อไปนี้  1. ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน    2. การไม่มีอาชีพเสริมของคนในชุมชน  3. ชุมชนไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่น   4.การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร   5.ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของคนในชุมชน   6. สภาพของดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์   7.บ้างหมู่บ้านถนนขรุขระมีหลุมมีบ่อและบางหมู่บ้านยังมีทางที่เป็นถนนลูกรัง  8. บ้างพื้นที่ไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ   9.บ้างพื้นที่ไม่มีการจัดการขยะ เช่น คัดแยก เผา ฝัง รีไซเคิลขยะ

ความต้องการของคนในชุมชน มีดังต่อไปนี้

๑.  อบรมส่งเสริมอาชีพในแต่ละชุมชน  ๒.  หาตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน  ๓.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก๔.  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ๕.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ   ๖.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ๗.  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  8.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร   9.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะเพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่  10. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  11. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน  12.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของบุคคลากรในชุมชน 

             

       ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบปัญหาการไปสำรวจแบบสอบถาม 01 และ 02 คือชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านจะมีผู้สูงอายุเป็นส่วนมากและทำให้การตอบแบบสอบถามได้ข้อมูลไม่แน่นเท่าที่ควรและมีชาวบ้านบางส่วนออกไปทำงาน รับจ้าง ทำไร่ ทำสวน และออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายซึ่งทำให้การตอบแบบสอบถามในส่วนใหญ่จะมีผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ให้ข้อมูล ส่วนปัญหาในการลงพื้นที่เจาะข้อมูลทั้งตำบลเขาดินเหนือ 16 เป้าหมายนั้นส่วนมากได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดีแต่จะมีบางส่วนที่ไม่มีข้อมูลที่อยู่ในระบบ (เป็นข้อมูลเก่าหรือเป็นข้อมูลที่มีมาเพิ่ม ตัวอย่างเช่นมีบ้านแต่ยังไม่มีเลขที่บ้าน เป็นต้น) ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันทำให้ผู้ปฏิบัติงานลงในแต่ละพื้นที่เพื่อไปสอบถามข้อมูลด้วยตนเองและให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด

ภาพประกอบกิจกรรม

           

แหล่งน้ำและสถานที่ภายในตำบล

 

                                                                                                                                                             ผู้จัดทำ                                                                                                                                                               จิตติมา  พึ่งพักษ์                                                                                                                                             ทีมปฏิบัติงานตำบลเขาดินเหนือ                                                                                                                                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อื่นๆ

เมนู