ข้าพเจ้า นางสาวอภิษฏาพัศศ์  กล้วยสุข ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เป้าหมายสำคัญของกรอบ SROI

– เพื่อการประเมินมูลค่า (Valuation)

– เพื่อการติดตามและปรับกลยุทธ์ (Monitoring)

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการครั้งนี้ท่านได้ประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด

ข้าพเจ้าและทีมงาน ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลเขาดินเหนือ เรื่อง สำรวจแบบสอบถามเก็บข้อมูลการประเมิน SROI – U2T โดยแบ่งกลุ่มไปลงพื้นที่ตามกลุ่มชุมชนต่างๆ ภายในตำบลเขาดินเหนือ ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านประดู่ (กลุ่มทอผ้าไหม)

 

     

 

ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจแบบสอบถามเก็บข้อมูลการประเมิน SROI – U2T บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดินเหนือ โดยได้พูดคุยกับนางถนอม ใยยองและนางนันทนา ใยยอง ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านประดู่ (กลุ่มทอผ้าไหม) ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นและคำถามเชิงอภิปราย ระบุความสำคัญ 0-10 ระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 1-5 เมื่อเก็บข้อมูลลงแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึง บันทึกข้อมูลลง Google form

สอบถามข้อมูลกับนางถนอม ใยยอง

สอบถามข้อมูลกับนางนันทนา ใยยอง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู