รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม

โดย นางสาวจริยา  จริตรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ทางผู้ปฎิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำตำบลให้ผู้ปฎิบัติงานเข้าร่ามการประชุมชี้แจงงานประจำเดือนและแบ่งหน้าที่ในการทำงาน ดังนี้ ให้ผู้ปฎิบัติงานทำลงพื้นที่หมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินแบบสอบถาม SROI ของ อว. โดย ผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามตามหัวข้อที่กำหนดภายในชุมชนที่รับผิดชอบ และได้มีการประชุมทีมผู้ปฎิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมจัดการอบรมการจัดทำเตาเผาถ่านชาร์โคลไร้ควัน  มีการจัดเตรียนมสถานที่ ทำความสะอาด เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 ณ วัดสระแก้ว หมู่ที่3 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู