ดิฉัน นางสาวจิตติมา  พึ่งพักษ์  ทีมปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการ  ประชุมกับทีมปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการแบ่งกลุ่ม แบบสอบถาม : โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T โดยมีหัวข้อในการเก็บข้อมูลอยู่ 11 ข้อหัว คือ 1. ตำบลเป้าหมาย       2. ลูกจ้างโครงการ    3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ   4. ชุมชนภายใน   5. ชุมชนภายนอก   6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ     7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI     8. ผู้แทนตำบล    9. หน่วยงานภาครัฐ   10. หน่วยงาน อปท    11. เอกชนในพื้นที่   

     

หลังจากที่ได้ประชุมแบ่งกลุ่มและแบ่งหัวข้อในการสำรวจแบบสอบถาม : โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ทีมงานU2T ตำบลเขาดินเหนือก็ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามข้อหัวที่ได้รับมอบหมาย  โดยดิฉันได้รับมอบหมายข้อหัวที่ 5 และ 8

   

หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ได้รับผิดชอบแล้วนั้น ดิฉันก็ได้บันทึกข้อมูลลง google form  ด้วยเครื่องมือ SROI

อื่นๆ

เมนู