ดิฉันนางสาว ณัชชา วงษ์สองชั้น ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการปฎิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564
ในวันที่7 ตุลาคม 2564 ทีมงานได้นัดประชุมและชี้แจงการทำงานและแบ่งหน้าที่กันลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินSROI-U2Tของ อว โดยมีหัวข้อ

1.ตำบลเป้าหมาย

2.ลูกจ้างโครงการ

3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ

4.ชุมชนภายใน

5.ชุมชนภายนอก

6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

7.เจ้าหน้าที่โครงการUSI

8.ผู้แทนตำบล

9.หน่วยงานภาครัฐ

10.หน่วยงานอปท

11.เอกชนในพื้นที่

โดยลงพื้นที่สอบถามข้อมูลกับประชาชนทั้ง11หมู่บ้านในตำบลเขาดินเหนือ และดิฉันได้รับหน้าที่ให้สำรวจ ลูกจ้างโครงการ และชุมชนภายใน ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามเป็นอย่างดี เมื่อรวบรวมเสร็จแล้ว ทีมงานจะนำได้นำข้อมูลที่เก็บรวมรวมไปกรอกลงในแบบฟอร์ม

และในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 อาจาร์ได้มีการนัดประชุมและจัดพื้นที่เพื่อเตรียมจัดอบรมให้แกประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู