เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น พวกเราชาว U2T ได้ลงพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูล SROI โดยได้จัดการประชุมพูดคุย และแบ่งหน้าที่สำหรับไปเก็บข้อมูล โดยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต่างให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเผื่อที่จะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุด โดยทั้งนี้การเดินทางไปสอบถามเองเราได้ระมัดระวังตัวที่สุด โดยอยู่ภายใต้ระบบการป้องโควิด 19

อื่นๆ

เมนู