จากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนตำบลเขาดินเหนือพบว่าการลดลงของรายได้จากการเกิดโรคระบาด มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการขาดรายได้จากการบริการ และการค้าขาย แต่รายได้จากอาชีพเกษตรในชุมชนเพิ่มขึ้น และยังมีการอบรมการเผาถ่าน เพื่อการจำหน่ายและใช้ในครัวเรือนยังสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มปริมาณรายได้อย่างต่อเนื่อง

ในชุมชนยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลกำไรในชมชน และสามราถขยายไปยังตลาดภายนอกได้ ทางผู้ปฏิบัติงานร่วมปรับปรุงแก้ไข และหาแนวทางต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู