ดิฉันนางสาวธนนันท์ ปานเด ผุ้ปฎิบัติงานนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบลได้แบ่งหน้าที่ให้เก็บผู้มูลโดยดิฉันและผู้ปฎิบัติงานท่านอื่นได้ชุมชนภายในโดยได้สอบถามร้านค้าภายในหมู่บ้านและปั๊มน้ำมันภายในหมู่บ้านเป็นต้น โดยผู้ที่เราขอสอบถามได้ให้ความร่วมมือและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และภายในเดือนนี้เรามีอบรมเรื่องถ่านชาโคลไร้ควันในวันที่18-19โดยผู้ปฎิบัติงานทุกท่านได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมเรียบร้อบสำหรับการจัดอบรม

      วิดีโอประจำตำบล

 

อื่นๆ

เมนู