การจัดอบรมนวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูป

                    ดำเนินการจัดอบรมการเผาถ่านไร้ควัน ในพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ มีประชาชนที่เข้าร่วมการอบรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีการนำเตาตัวอย่างและการสาธิตการเผาให้ผู้เข้าอบรมได้รับชม

และมีการสาธิตการแปรรูปถ่านให้เป็นรูปแบบถ่าอัดแท่ง

อื่นๆ

เมนู