ดิฉันนางสางดวงใจ  อู่ตะเภา  ผู้ปฎิบัติงานภาคประชาชน  ในตำบลเขาดินเหนือ

เดือนพฤศจิกายนอาจารย์ประจำตำบลเขาดิเหนือได้มอบหมายงานให้ผู้ปฎิบัติงานทุกคนลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้าน ทีมปฎิบติงานประชุมและวางแผนการทำงานโดยใด้แบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม และในวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายนใด้นัดทีมปฤิบัติงานลงพื้นที่สำรวจเขตของแต่ละกลุ่มที่ถ่นใด้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                               

Tags:

อื่นๆ

เมนู