ทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมจัดอบรมการปฏิบัติการเผาถ่านชาโคลไร้ควัน เพื่อให้ตัวแทนในชุมชนได้ลองปฏิบัติและลงมือทำ เพื่อให้เห็นถึงปัญหาในการเผาถ่านใช้จริงในครัวเรือนในอนาคต และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในการอบรมครั้งนี้มีแกนนำชาวบ้าน 2 ท่าน คือ นายแก่น โกยสำราญ และนายสมน วงค์ณรงค์ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในการเผาถ่านมาเป็นเวลาหลายปี มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

 

ต่อมาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ประจำตำบลเขาดินเหนือ โดยได้แบ่งกลุ่มรับผิดชอบประจำหมู่บ้านกระผมรับผิดชอบหมู่ที่ 6 ได้ลงสำรวจเกี่ยวกับแหล่งน้ำในชุมชนและพืชปะจำถิ่น ส่วนมากพืชประจำถิ่นจะเป็นการปลูกข้าว และพืชที่เป็นอาหารจำพวกอื่นที่สามารถรับประทานได้ ส่วนแหล่งน้ำจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ชื่ออ่างเก็บน้ำสระแก้ว หมู่ที่ 10 และลดขนาดลงมาเป็นสระส่วนตัวของชาวบ้านในสวน

อื่นๆ

เมนู