ข้าพเจ้านางสาวรสริน  ฟอมไธสง  ผู้ปฏิบัติงาน  ประชาชน  ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ทีมปฏิบัติงานประชุมและแบ่งกลุ่มการทำงานเดือน  พฤศจิกายน  2564  เพื่อลงสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลเขาดินเหนือ

วันที่ 5 พฤศจิกายน  ทีมปฎิบัติงานลงพื้นที่สำรวจปราสาทระลมทม  บ้านศรีสุข หมู่ 5  พร้อมกับท่านผู้ใหญ่  นายทองใบ  พิมพ์จันทร์

ปราสาทระลมทม

    

ปราสาทละลมทม เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู จากการเดินสำรวจ พบว่า เป็นปราสาทที่มีโคปุระครบทั้๔ ด้าน แต่ มีซุ้มประตูโคปุระที่เข้าออกได้จริง ทั้งหมด ๒ ด้าน  คือ ด้านทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก ของปราสาท ปราสาทมีขนาดความกว้างยาว และ ความสูงของปราสาทประธาน มีขนาดใกล้เคียงกับ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จึงกำหนดอายุปราสาทในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นศิลปะแบบปาปวนตอนต้น อนึ่ง  ปราสาทละลมทม  นี้ อยู่ไม่ห่างจากลำน้ำชี ซึ่ง เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ คำว่า”ละลม” นั้นปรากฎในภาษาถิ่นโคราช หมายถึง ลำน้ำสาขาย่อยที่แยกย่อยออก จาก แม่น้ำใหญ่ ส่วน คำว่า”ทม” หรือ “ธม” เป็นคำไทยที่ยืมมาจากภาษาเขมร  แปลว่าใหญ่  ปราสาทละลมทม  ตั้งอยู่ บริเวณบ้านศรีสุข ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ อนึ่งถ้ามีการขุดแต่งปราสาทหลังนี้ อย่างจริงจัง จึงจะรู้ยุคสมัยที่แท้ของปราสาทอย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาล และ ถ้าบูรณะแล้ว จะกลายเป็น “มณีรัตนชาติ” เม็ดงาม อีกแห่งของประเทศไทย ในอนาคต

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู