นางสาวสุทธิดา วงณรงค์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับประจำตำบล ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการถ่านชาโคลไร้ควัน ร่วมกับอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำบล พร้อมตัวแทนผู้เข้าอบรมทั้ง11หมู่บ้าน และเก็บข้อมูลCBD บ้านฉันเพล หมู่2 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

อบรมโครงการถ่านชาโคลไร้ควัน

เก็บข้อมูลCBD

ตัวย่าง:สัตว์ประจำถิ่น

คลิปวิดิโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู