การจัดอบรมนวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูป

ตามแผนงานที่ได้จัดวางเอาไว้ในเดือนพฤศจิกายน  ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้เตรียมการและจัดการอบรมนวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและแปรรูป

และได้จัดเก็บข้อมูล CBD

ดำเนินการจัดอบรมการเผาถ่านไร้ควัน ในพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ มีประชาชนที่เข้าร่วมการอบรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีการนำเตาตัวอย่างและการสาธิตการเผาให้ผู้เข้าอบรมได้รับชม

 

 

และมีการสาธิตการแปรรูปถ่านให้เป็นรูปแบบถ่าอัดแท่ง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู