ผมนายปรินทร์ ยอดสวัสดิ์ และทีม U2T ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดอบรมการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน แหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นกิจการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

 

 

 

 

 

ต่อจากนั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างตลาดออนไลน์ในรูปแบบของการสร้างเพจและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในแพลตฟอร์ม เฟสบุค เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าและผลิตถัณฑ์ในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ และเข้าถึงบุคคลภายนอกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในชุมชน สำหรับชุมชนตำบลเขาดินเหนือของเรานั้นมีสินค้าที่หลากหลายในการขายออนไลน์ เช่น ถ่านแปรรูป การแปรรูปอาหาร เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู