นางสาวสุทธิดา วงณรงค์ เข้าร่วมอบรมพร้อมกับผู้ปฏิบัติงาน ณ ศาลาวัดสระแก้ว

การจัดอบรมถ่านชาโคลไร้ควัน ได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรอย่างละเอียด และได้ลงมือทำทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนออกมาเป็นถ่านที่สามารถใช้งานได้จริง และสามารถนำมาประยุกต์ทำเป็นชิ้นงานอื่นนอกจากถ่านที่ใช้ก่อไฟได้อีกด้วย เช่น ผงถ่านดูดกลิ่น ทำให้ถ่านเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดอาชีพของชาวบ้านในชุมชน

อื่นๆ

เมนู