ดิฉันนางสาวธันย์ชนก  เจริญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดอบรมการสร้างเพจ เพื่อขายสินค้าออนไลน์ และการคำนวนวัตถุดิบ ทุน และกำไร ให้แก่ประชาชนตำบลเขาดินเหนือ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการสร้างเพจ นั้นมีประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจต่างได้ดีมาก เช่นการลงสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของตนหรือกลุ่มนั้น จะทำให้การซื้อขายออนไลน์ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นที่รู้จักแก่คนในสังคมมากยิ่งขึ้น และนั้นจะทำรายได้ให้แก่ สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ของชุมชนได้มากยิ่งขึ้น ในการขายสินค้าออนไลน์นั้นมีความจำเป็นแก่สังคมในปัจจุบันมาก เนื่องจากถ้าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นไม่ เราสามารถสั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ และยังดูสินค้าผ่านเพจ ได้เสมือนจริง ทำให้เรสไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อสินค้าเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู